راهنمای تایید مدارک

مشتریان می بایست در مرحله اول به نکات ذیل جهت ترجمه و تایید رسمی اسناد توجه داشته باشند

  •    اصل تمامی اسناد در طول روند ترجمه و تایید الزامی است
  •    ارائه کپی صفحه اول پاسپورت یا اسپل صحیح اسامی مورد نظر مشتری در هر مدرک جهت دوری از اشتباه ضروری است.در صورت عدم ارائه آن، اسپل اسامی طبق نظر مترجم درج خواهد شد
  •    ارائه مدارک مکمل جهت تایید اسناد اصلی در صورت لزوم
  •    تکمیل شرایط احراز و تایید مدارک مطابق مندرجات ذیل جهت جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان

شرایط احراز تایید ترجمه رسمی اسناد و مدارک گوناگون مطابق شرایط ذیل محقق می گردد

بخش ۱ – ترجمه اسناد مربوط به احوال شخصیه

۱-۱٫

 شناسنامه

شناسنامۀ افراد بالای ۱۵ سال حتماً باید عکس دار باشد

شناسنامه ممهور به مهر ثبت احوال ذیل ثبت وقایع اربعه باشد

شناسنامه مخدوش قابل ترجمه و تایید نمی باشد

الف) طبق بخشنامه وزارت امور خارجه، کلیه صفحات شناسنامه افراد بالای پانزده سال ترجمه و چنانچه ازدواج، طلاق، فوت همسر، و مشخصات فرزندان قید شده باشد عینا ترجمه و چنانچه واقعه ای ثبت نگردیده باشد عبارت «تا تاریخ ترجمه ازدواج و تولد فرزندان در شناسنامه ثبت نگردیده است» توسط مترجم درج گردد

۱-۲٫

کارت ملی

اصل کارت ملی قابل تأیید است

۱-۳٫

 گواهی فوت

اصل گواهی فوت یا رونوشت مصدق آن با مهر ادارۀ ثبت احوال با ارائۀ شناسنامه متوفی قابل تأیید است. در خصوص اتباع خارجی متوفی در ایران گواهی فوت صادره از بیمارستان با مهر پزشک و نظام پزشکی یا پزشکی قانونی برای تأیید کفایت می کند

تمامي گواهي‌هاي صادره از سازمان بهشت زهرا با مهر اين سازمان قابل ترجمه و تاييد است

۱-۴٫

گواهی تجرّد

گواهی تجرّد صادره از اداره ثبت احوال امورخارجه قابل تأیید است

۱-۵٫

گواهی ولادت

گواهی ولادت اتباع داخلی با مهر پزشک مربوط و تایید سازمان نظام پزشکی تا ۱۵ روز قابل تأیید بوده و بعد از آن با ارائه شناسنامه همراه تصدیق پزشک یا مامای معتمد و تأیید نظام پزشکی قابلیت تأیید دارد

گواهی ولادت برای اتباع خارجه با مهر ثبت احوال امورخارجه و یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز معرفی شده قابل تأیید است

۱-۶٫

 سند ازدواج

سند ازدواج یا رونوشت محضری آن ممهور به مهر دفترخانه اسناد رسمی قابل تأیید است. گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) که در ایران ازدواج نموده اند با نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور و با مهر و امضاء معرفی شده قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا ترجمه عقد انقطاعی (مدت دار) قابل تایید نیست. ازدواج موقّت و اقرار بزوجیّت در صورتی تأیید می شود که مثل اقرارنامه در سربرگ دفاتر اسناد رسمی درج شده باشد. جهت تایید ترجمه رسمی سند ازدواج یا رونوشت آن، شناسنامه یکی از طرفین ازدواج باید ارائه شود

۱-۷٫

 سند طلاق

سند طلاق یا رونوشت محضری آن در صورتیکه ممهور به مهر دفتر ثبت طلاق باشد با ارائه شناسنامه یکی از طرفین قابل تأیید است

احكام طلاق: احكام طلاق يا اقرار عدم امكان سازش كه منجر به جدائي نگرديده باشد، قابل ترجمه و تاييد نيست. چنانچه مراجعه كننده اظهاربه جدايي نمايد، ارائه سند طلاق يا شناسنامه كه در آن واقعه طلاق به ثبت رسيده باشد براي استناد سند ترجمه شده الزاميست

۱-۸٫

 گواهی عدم سوء پیشینه کیفری

گواهی عدم سوء پیشینه کیفری با ارائه اصل آن قابل ترجمه و تأیید است و طبق اعلام پلیس بین الملل از تاریخ صدور ۳ ماه برای ترجمه اعتبار دارد و سندی که تاریخ آن گذشته باشد، قابل ترجمه و تایید نیست

۱-۹٫

 کارت پایان خدمت و معافیّت

کارت پایان خدمت ومعافیّت از خدمت نظام وظیفه عمومی با ارائه اصل آن قابل تأیید است لکن کپی برابر با اصل آن قابل تأیید نیست. بدیهی است گواهی های صادره از نیروی انتظامی مبنی بر مفقودیت کارت قابل تأیید می باشد

۱-۱۰٫

 گواهینامه رانندگی

گواهینامه راهنمائی و رانندگی و همچنین سوابق مربوط به آن که توسط راهنمائی و رانندگی اعلام می شود قابل تأیید می باشد. گواهی های نیروی انتظامی در خصوص مفقود شدن گواهینامه نیز قابلیت ترجمه و تأیید را داراست

۱-۱۱٫

 وصیتنامه

ترجمه وصیتنامه در سربرگ محضر با مهر و امضاء سردفتر همراه با شناسنامه وصی و موصی قابل تایید است و چنانچه وصی فوت نموده باشد، تنفیذ وصیت نامه در دادگاه به ضمیمه ترجمه جهت اسناد الزامی است. لازم به ذکر است اقلیت های مذهبی از این قاعده مستثنی هستند

بخش ۲- اسناد

۲-۱

 سند مالکیّت

ترجمه سند مالکیّت یا المثنای آن ممهور به مهر ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه نقل و انتقالات اعم از رهن و فک آن یا بازداشت و رفع آن با مهر دفاتر اسناد رسمی قابل ترجمه و تأیید است. ضمنا اسناد مالکیتی که در تاریخ ترجمه در دادگاه های عمومی و انقلاب به وثیقه گذاشته شده باشد، قابل تایید نیست. همچنین ترجمه المثنی سند مالکیت که به مهر ادارات ثبت اسناد ممهور شده باشد و با داشتن مهر و امضای دفترخانه رسمی قابل تایید است. لکن کپی برابر با اصل سند مالکیّت مطلقاً قابل ترجمه و تأیید نیست

۲-۲

 ارزیابی املاک

گزارش ارزیابی املاک و مستغلات توسط کارشناسان رسمی یا کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی و کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره به شرط تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید می باشد

۲-۳

 استعلامات ادارات ثبت اسناد و املاک

استعلامات ثبت اسناد در مورد املاک با مهر ثبت اسناد منطقه قابل تأیید است

۲-۴

 اسناد مالکیّت وسائط نقلیه موتوری

اسناد مالکیّت کلیّه وسائل نقلیه موتوری ممهور به مهر مرکز راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و اسناد مالکیّت ماشین آلات سنگین راه سازی و ساختمانی با مهر و امضاء شرکت تولید کننده قابل تأیید است

۲-۵

 بیع نامه و اجاره نامه در خصوص اموال منقول و غیرمنقول

بیع نامه یا قرارداد فروش و اجاره نامه هائیکه از سوی دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف و بطورکلی در ارگانهای دولتی تنظیم می شود  با ارئه سند قطعی قابل تأیید است همچنین بیع نامه های تنظیمی از سوی تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی بشرط ارائه روزنامه رسمی نیز قابل تأیید می باشد

بیع نامه ها و اجاره نامه های تنظیمی در سربرگ بنگاههای املاک قابل تایید نمی باشد

۲-۶

برگه معاملات قطعی

ارائه اصل برگه معاملات و اصل سند مالکیت

۲-۷

 وکالتنامه

وکالتنامه های کاری تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور ممهور به مهر و امضاء سردفتر و با ارانه اصل شناسنامه موکل (یا موکلین) قابل تأیید است مگر اینکه از تاریخ تنظیم آن یکسال شمسی گذشته باشد که در اینصورت تنفیذ دفترخانه در خصوص عدم عزل و استعفای وکیل یا فوت طرفین الزامی است. ترجمه وکالتنامه تفویضی با ارائه وکالتنامه قبلی قابل تأیید است

۲-۷-۱

وکالت در خصوص نقل و انتقال املاک منقول و غیر منقول با ارانه اصل سند مالکیت قابل تایید خواهد بود

۲-۷-۲

 چنانچه مورد وکالت، حضانت و سرپرستی فرزند صغیر علی الخصوص فرزندان اناث باشد، اگر والدین متارکه کرده باشند، ارائه سند طلاق و در غیر اینصورت مراجعه پدر با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار جهت تنظیم صورت جلسه الزامی است

۲-۷-۳

 وکالت در خصوص مراقبت های فیزیکی طفل از سوی والدین به یکدیگر یا دیگران بدون قید حضانت یا سرپرستی بلااشکال و قابل تأیید است. بنابراین وکالت برای حضانت یا سرپرستی به دلیل تعلّق به پدر یا جدّ پدری و غیر قابل واگذاری به غیر قابل نیاز به رأی دادگاه دارد

۲-۷-۴

وکالتنامه هایی که برای کشورهای خارجی تنظیم می گردد، لازم است نام کشور مورد نظر در متن وکالت قید شود

۲-۸

تعهّد نامه

تعهّدنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی با مهر و امضاء سردفتر اسناد رسمی قابل تأیید است

۲-۹

اقرارنامه

اقرارنامه های تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی ممهور به مهر سردفتر اسناد رسمی با ارانه شناسنامه اقرارکننده قابل تأیید است و با توجه به مفاد اقرارنامه ارائه مستند آن برای تأیید الزامی است مثلاً اقرار به فرزند خواندگی، ارائه «رأی دادگاه»، اقرار به تجرّد ارائه «گواهی تجرّد از ثبت احوال»، اقرار به زوجیّت  ارائه «سند ازدواج یا شناسنامه»، اقرار به مالکیّت ارائه «سند مالکیّت»، اقرار به نسبیّت ارائه «رأی دادگاه یا شناسنامه»

۲-۱۰

استشهادیه

استشهادیه ممضی به امضاء شهود در صورت ممهور بودن به مهر و امضاء دفاتر اسناد رسمی قابل تأیید است. بعضی از استشهادیه ها مانند صلاحیّت اخلاقی، تجرّد و علیه اشخاص قابل ترجمه و تأیید نیست و در بعضی دیگر حسب مورد ارائه مستند استشهادیه الزامی است

ترجمه استشهادیه افراد تحت تکفل در مورد هموطنانی که در خارج از کشور مشغول به کار هستند و کفالت خانواده را بر عهده دارند قابل تایید است. لازم به ذکر است افراد تحت تکفل شامل پدر و مادر از ۶۰ سال به بالا، خواهر و دختر تا زمان تجرد و برادر و پسر تا زمان رسیدن به سن قانونی (۱۸ سالگی) است که ارائه شناسنامه تمام افراد تحت کفالت جهت تایید استشهادیه الزامی است. ضمنا استشهادیه افراد تحت تکفل باید به تایید دفتر اسناد رسمی یا شورای محل یا مسجد رسیده باشد

۲-۱۱

احکام دادگاهها

اصل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، دادخواست، اظهارنامه، صورتجلسات تنظیمی در دادگاه، احضاریه و اخطاریه و بطورکلی اوراق قضائی در صورتی قابل تأیید است که ممهور به مهر ” ترجمه بلامانع است” از سوی شعبه صادر کنندۀ رأی  باشد مگر آراء غیرقطعی صادره از شعب بدوی در مورد اشخاص مقیم خارج از کشورکه باید ظرف مهلت مقرر قانونی به طرف خارجی ابلاغ شود که در این مورد یعنی طرح دعوی بین ایرانی و طرف خارجی قطعیّت حکم ملاک نیست. در اين مورد، احكام حصر واثت كه توسط شعبه دادگاههاي عمومي و احكام حجر و قيمنامه كه توسط دايره سرپرستي صادر ميشود، استثناء است و نیاز به مهر ” ترجمه بلامانع است” ندارند

۲-۱۲

مکاتبات بین سازمان های دولتی

ترجمه مدارکی که جنبه مکاتبه بین سازمان های اداری داشته باشد، مدرک و سند رسمی تلقی نمی گردد و فقط مقررات و آئین نامه قابل تایید هستند

بخش ۳ – مدارک تحصیلی

۱-۳

(مدارک تحصیلی (ابتدائی، راهنمایی، متوسطه و پیش دانشگاهی

ترجمۀ کلیه مدارک مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدائی، راهنمائی و متوسطه و پیش دانشگاهی با مهر و امضاء آموزشگاه مربوطه و تأیید ادارۀ آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید است

بخش ۴ – مدارک دانشگاهی

۴-۱

کارت دانشجویی

کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاههای کشور اعم از دولتی و غیردولتی قابل تأیید نمی باشد

۴-۲

 ارزشنامه های تحصیلی

ارزشنامه های تحصیلی ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ التحصیلان خارج از کشور توسط وزارت علوم یا بهداشت صادره از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی قابل تأیید نیست، باستثناء مواردیکه وزارت مربوطه بلامانع بودن ترجمه را در ظهر ارزشنامه قید می کند. بنابراین ارزشنامه های تحصیلی کاربرد داخلی داشته و اصولاً قابل تأیید نیست

لازم به ذکر است در صورت ارائه ارزشنامه تحصیلی بدون مهر بلامانع بودن ترجمه، صاحب سند می تواند اصل سند صادر شده در خارج از کشور را به تایید وزارت امورخارجه رسانده و سپس توسط مترجم رسمی به فارسی برگردان نموده و بعد از آن به زبان مورد نیاز خود ترجمه نماید

۴-۳

 مدارک صادره از دانشگاههای دولتی

دانشنامه مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد ، دکترا ، ریزنمرات فارغ التحصیلان و غیره ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قابل تأیید است

مدارک لازم برای کسب تأیید عبارت است از

۱

 برگه تسویه حساب دانشگاه؛

۲

 کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان؛

۳

 مدارک دانشگاهی مورد نظر برای تأیید که مهر و امضاهای مقامات دانشگاهی مربوطه را دارد

۴-۴

 مدارک صادره از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا، ریزنمرات فارغ التحصیلان پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامائی و زیرشاخه های آن ممهور به مهر و امضاء معرفی شده از سوی وزارت مزبور قابل تأیید است

۴-۵

 مدارک صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

دانشنامه های مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا  و ریزنمرات صادره از واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در سراسر ایران با مهر و امضاهای معرفی شده از سوی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد مزبور قابل تأیید است

۴-۵-۱

 دانشنامه های جدید دانشگاه آزاد که دارای هولوگرام می باشد نیاز به تایید سازمان مرکزی ندارند

۴-۵-۲

 دانشنامه های قدیمی دانشگاه آزاد که فاقد هولوگرام می باشد، می بایست توسط سازمان مرکزی دانشگاه آزاد، آقای علیرضا صامت تایید شود

البته شایان ذکر است ریزنمرات ویژه ترجمه رسمی با فرمتی خاص توسط سازمان مرکزی برای تمامی واحدهای دانشگاه آزاد تهیه می شود که می بایست دارای مهر و امضای آقای علیرضا صامت باشد و برای تایید ریز نمرات، می بایست دانشنامه همراه باشد. همچنین برای درج مهر استعلام روی دانشنامه های قدیمی، باید خود شخص مراجعه کرده یا شخصی را از طریق تنظیم وکالتنامه محضری رسمی، بعنوان وکیل به دانشگاه آزاد معرفی کند. وکیل باید با وکالتنامه محضری و کارت ملی خود به دانشگاه آزاد رجوع کند.  در سایر موارد، به غیر از خود شخص فارغ التحصیل، دیگران نیز می توانند به دانشگاه آزاد رجوع کنند

۴-۶

 گواهی های صادره از دانشگاه آزاد اسلامی

ترجمه گواهی های مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی و کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد با امضاء معرفی شده دانشگاه و تأیید سازمان مرکزی قابل تأیید می باشد

۴-۷

گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی

ترجمه گواهی های کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه های دولتی با مهر و امضای دانشگاه یا دانشکدۀ , و ارائه حکم کارگزینی ذیربط قابل تائید است

۴-۸

  مدارک صادره از دانشگاههای غیرانتفاعی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد

۴-۹

 مدارک صادره از دانشگاههای علمی کاربردی

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. دانشجویان علمی کاربردی باید به مرکز خود مراجعه کرده و با خود عکس پرسنلی و کپی لیست قبولی در کنکور را به همراه نامه فارغ التحصیلی و نامه تسویه حساب به همراه داشته باشند

۴-۱۰

  مدارک صادره از دانشگاههای پیام نور

اینگونه مدارک با تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با مهر و امضاهای معرفی شده قابل تأیید می باشد. فارغ التحصیلان دانشگاه پیام نور باید با برگه تسویه حساب و تقاضای اخذ مدرک (خطاب به اداره امور آموزشی پیام نور) به آدرس مرکز پیام نور مراجعه کنند و پس از انجام تشریفات اداری دانشگاه پیام نور، به آدرس وزارت علوم مراجعه کنند

۴-۱۱

مدارک و گواهی های صادره از حوزه های علمیه

مدارک صادره از حوزه های علمیّه همراه با مهر و امضاء مجاز معرفی شده قابل تأیید است

۴-۱۲

کارت نظام پزشکی و نظام مهندسی

ترجمه کارت نظام پزشکی  و نظام مهندسی با تایید سازمان نظام پزشکی و نظام مهندسی (اخذ استعلام)  و ارئه مدرک تحصیلی قابل تأیید است

۴-۱۳

سرفصل دروس

سرفصل دروس برای کلیّه رشته های تحصیلی و کلیّه دانشگاههای دولتی و آزاد با مهر شورای عالی برنامه ریزی دانشگاهها یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برحسب مورد قابل تأیید است

۴-۱۴

 کارنامه سازمان سنجش مربوط به کنکور سراسری

کارنامه های کنکور سراسری قابل ترجمه و تایید نمی باشد

۴-۱۵

 تعیین رتبه قبولی در دانشگاههای دولتی و آزاد

گواهی قبولی از دانشگاه های دولتی با مهر سازمان سنجش و وزارت علوم و برای دانشگاه های آزاد با مهر و امضای معرفی شده سازمان مرکزی دانشگاه آزاد قابل تأیید است

۴-۱۶

مدارک تحصیلی صادره از مدارس خارجی مستقر در ایران

مدارک مزبور با تأیید اداره امور روابط بین الملل وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است

۴-۱۷

مدارک تحصیلی صادره از مدارس ایرانی خارج از کشور

مدارک مزبور با تأیید اداره امور مدارس خارج از کشور و وزارت آموزش و پرورش قابل تأیید است

۴-۱۸

 پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی و پروانه تأسیس داروخانه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قابل تأیید بوده و در غیراینصورت ارائه دانشنامه مربوطه با مهر و امضای مجاز وزارت بهداشت برای ترجمه ضرروت دارد

۴-۱۹

کارت دانشجوئی

ترجمه کارت دانشجویی مربوط به کلیه دانشگاه های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی قابل تایید نیست

۴-۲۰

 کارت مربی گری

ترجمه کارت مربی گری صادره از سازمان فنی و حرفه ای قابل تایید است

۴-۲۱

 کارت اقتصادی

ترجمه کارت اقتصادی با دارا بودن مهر وزارت اقتصاد و دارایی قابل تایید است

بخش ۵    گواهی های آموزشی

۵-۱

گواهی های صادره از سازمان فنی و حرفه ای

گواهینامه های مهارت فنی و حرفه ای صادره از سازمان قابل تأیید است به شرط آنکه فرم تایید استاندارد آن از اداره ارزشیابی و مهارت سازمان فنی و حرفه ای اخذ شود

۵-۲

 گواهی های آموزشی کوتاه مدت ادارات دولتی

گواهی های صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت (ساعتی) از طرف ادارات یا سازمانهای دولتی یا دانشگاه ها قابل تأیید است

۵-۳

 گواهی های مراکز آموزش دوره های زبان

گواهی های صادره از مراکز آموزشی دوره های زبان که به صورت شرکتی اداره می شوند، با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی برای شرکت قابل تأیید است و در غیراینصورت مجوز وزارت آموزش و پرورش ضرورت تامه دارد

۵-۴

 گواهی های آموزشی کوتاه مدت شرکت های خصوصی

گواهیهای صادره مبنی بر گذراندن دوره های آموزشی کوتاه مدت از طرف شرکتهای خصوصی با ارائه روزنامه رسمی حاوی فعالیّت آموزشی شرکت قابل تأیید است

۵-۵

 گواهیهای آموزشی کوتاه مدت از جهاد دانشگاهی

گواهینامه های آموزشی کوتاه مدت صادره از جهاد دانشگاهی ممهور به مهر جهاد دانشگاهی قابل تأیید می باشد

۵-۶

 گواهی های آموزشی کوتاه مدت از سازمان ها

ترجمه گواهی های آموزشی کوتاه مدت صادره از سازمان مدیریت دولتی و مجتمع آموزشی ایران و موسسه آموزشی ایز ایران ممهور به مهر مرجع صادر کننده قابل تایید است

بخش ۶   اسناد مربوط به شرکتها

۶-۱

 اصل اساسنامه و صورتجلسه و اظهارنامۀ شرکت ها با مهر برجسته اداره ثبت شرکتها قابل تأیید می باشد. لازم به ذکر است که مهر ثبت شرکت ها در اکثر شهرستانها به صورت معمولی (استامپی) است

ترجمه صورت جلسه سهام که تعداد سهام اعضاء در آن ذکر شده باشد با مهر ثبت شرکت ها قابل تایید است. برگه های شرکت های خصوصی با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است

ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی عام با دارا بودن مهر و امضای شرکت صادر کنند و ترجمه اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی شرکت قابل تایید است

 اوراق صادره از سازمان اوراق بورس قابل تأیید است

– اسامی سهامداران شرکت و میزان سهم آنان، در صورت ذکر در شرکتنامه یا اظهارنامه یا روزنامه رسمی شرکت قابل تأیید است

اوراق سهام شرکت های سهامی خاص با ارائه روزنامه رسمی آن شرکت قابل تأیید است

تبصره: چنانچه میزان سهام در روزنامه یا اساسنامه قید نشده باشد و مبلغ آن از ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (صد میلیون ریال) بیشتر باشد استعلام از شرکت صادر کننده سهام الزامی است

۶-۲

 روزنامۀ رسمی

اصل روزنامۀ رسمی یا رونوشت برابر با اصل آن توسط سازمان روزنامه رسمی قابل تأیید است

۶-۳

گواهی های مالیاتی و تراز نامه شرکتها

گواهینامه های مالیاتی با مهر ممیز مالیاتی قابل تأیید است. ترازنامه شرکت های دولتی با تأیید سازمان حسابرسی کشور و شرکتهای غیردولتی با تأیید حسابرسان خبره و تأیید انجمن حسابرسان رسمی ایران قابل ترجمه و تأیید می باشد. تراز مالیاتی و سود و زیان تنظیم شده توسط شرکت ها و مؤسسات حسابرسی برای سایر شرکت ها با ارائه روزنامه رسمی شرکت حسابرسی جهت تأیید الزامی است

۶-۴

لیست بیمه

لیست بیمه کارکنان شرکتها همراه با برگۀ پرداخت حق بیمه یا با مهر شعبات سازمان تأمین اجتماعی روی لیست بیمه کارکنان قابل تأیید است

۶-۵

 گواهی های بیمه

گواهی های صادره از شرکت های بیمه مانند بیمه ایران و غیره از جمله گواهی عدم پرداخت خسارت با مهر دفاتر نمایندگی شرکتهای بیمه و یا شعبه مرکزی قابل تأیید است

۶-۶

 قراردادهای شرکت های خصوصی

قرارداد های منعقده بین دو شرکت ایرانی با مهر و امضای طرفین قرارداد و ارائه روزنامه رسمی آنها قابل تایید می باشد

قراردادهای تجاری منعقده بین یک شرکت ایرانی و خارجی که به دو زبان فارسی و خارجی تنظیم و ممهور به مهر اتاق بازرگانی باشد قابل تأیید است

۶-۷

 دوره های تخصصی

ترجمه معرفی نامه کارکنان شرکت ها جهت دوره های تخصصی پرسنل با ارائه آخرین روزنامه رسمی و دفترچه بیمه قابل تایید است

۶-۸

 لیست بیمه

ترجمه لیست بیمه کارکنان شرکت ها همراه با برگه پرداخت بیمه یا مهر باجه دریافت تامین اجتماعی قابل تایید است

بخش ۷    گواهی های کار

نکته: چنانچه در گواهی کار عنوان یا میزان تحصیلات ذکر شود ارانه مدرک تحصیلی مرتبط الزامیست و چناچه اشتغال تمام وقت باشد ارائه دفترچه بیمه یا سوابق بیمه ای مرتبط به دوره زمانی گواهی که به تایید سازمان بیمه تامین اجتماعی رسیده باشد ضروریست

۷-۱

 گواهی های کار از مؤسسات و ادارات دولتی

گواهی کار صادره از ادارات دولتی با مهر و امضای مرجع صادر کننده و ارانه حکم کارگزینی قابل تأیید است

۷-۲

 گواهی های کار صادره از مهد کودکها

گواهی های صادره از مهدکودکها و مراجعی که زیرنظر سازمان بهزیستی فعالیّت دارند با تأیید سازمان بهزیستی قابل تأیید می باشند

۳- ۷

  گواهی های اشتغال صادره از کارخانجات

گواهی کار صادره از کارخانجات با ارائه مجوز فعالیّت کارخانه از سوی سازمان صنایع یا با ارائه اصل روزنامه رسمی و یا مهر سازمان قابل تأیید است

۷-۴

 گواهی های صادره از آژانسهای هواپیمائی و گردشگری

گواهی های کار صادره از آژانسهای هواپیمایی و گردشگری چنانچه بصورت شرکتی اداره می شوند با ارائه آخرین روزنامه رسمی و در غیراینصورت با تأیید سازمان هواپیمائی کشور یا مجوز وزارت ارشاد قابل تأیید است

۷-۵

  گواهی های صادره از داروخانه ها

گواهی های کار صادره از داروخانه ها با تأیید انجمن داروسازان یا ارائه مجوز تأسیس داروخانه قابل تأیید است

۷-۶

 گواهی های کار صادره از شرکتها

گواهی های کار صادره از شرکتهای خصوصی با ارائه آخرین روزنامه رسمی قابل تأیید است

۷-۷

  گواهی های کار از بیمارستان ها و درمانگاهها

گواهی کار صادره از بیمارستان ها با مهر سازمان نظام پزشکی یا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی یا شبکه های بهداشت و درمان و یا دانشگاه علوم پزشکی قابل تأیید است

۷-۸

 گواهی های صادره از مطب پزشکان و دندانپزشکان

گواهی های صادره با مهر سازمان نظام پزشکی قابل ترجمه و تأیید است

۷-۹

 گواهی کار از دفاتر اسناد رسمی

گواهی های کار سردفتران اسناد رسمی با تأیید کانون سردفترداران قابل تأیید است. و گواهی کار سایر افراد شاغل در دفترخانه ها با مهر دفترخانه کفایت می کند و گواهی های کار شاغلین در کانون سردفتران با مهر اداره ثبت اسناد قابل تأیید است

۷-۱۰

 گواهی کار صادره از واحدهای صنفی مختلف

گواهی های مزبور با تأیید اتحادیه صنف یا ارائه جواز کسب مربوطه قابل تأیید است

۷-۱۱

 ترجمه گواهي مربوط به روستاهاي دور افتاده

ترجمه گواهيهاي مربوط به اشخاص در روستهاي دور افتاده با تاييد فرمانداري منطقه يا بخشداري و در صورت در دسترس نبودن، با مهر و امضاي شوراي اسلامي محل يا ناحيه انتظامي منطقه، قابل تاييد است

۷-۱۲

 گواهی بیمه

ترجمه گواهیهای صادره از بیمه البرز، بیمه دانا، بیمه آسیا، بیمه ایران و … با مهر اداره مرکزی بیمه قابل تأیید می باشد

۷-۱۳

 گواهی های کار صادره از تعاونیها

ترجمه گواهی های کار صادره از تعاونیهای مسکن و تعاونیهای مصرف قابل تایید است

۷-۱۴

 گواهیهای کار اساتید دانشگاههای آزاد اسلامی

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه آزاد با مهر و امضاء معرفی شده دانشگاه  و تایید سازمان مرکزی قابل تأیید می باشد

۷-۱۵

 گواهی کار اساتید دانشگاههای دولتی

ترجمه گواهیهای کار مربوط به اساتید و امضاء هیئت علمی دانشگاههای دولتی با مهر و امضاء ریاست دانشگاه و تایید وزارت علوم قابل تأیید می باشد

نکته: از درج عباراتی مانند ” به سفارت … در تهران” و ” به وزارت امور خارجه” در عنوان نامه خودداری شود زیرا گواهی ها با این عناوین قابل تایید نمی باشند. در صورت لزوم می توان در انتهای گواهی این طور نوشت ” این گواهی جهت ارائه به … صادر گردیده است”

بخش ۸   گواهی های متفرقه

۸-۱

 کارت واکسیناسیون

کارت واکسیناسیون با تأیید نظام پزشکی و یا مراکز بهداشتی دولتی قابل تأیید است و کارتهای صادره از انستیتو پاستور با مهر معرفی شده آن قابل ترجمه و تأیید است

۸-۲

 پروندۀ بهداشتی دانش آموزان

مدارک مزبور صادره از مدارس با تأیید مراکز آموزشی یا آموزش و پرورش منطقه قابل تأیید می باشد

۸-۳

  قبوض آب، برق، تلفن و گاز

اصل قبوض آب، برق، گاز و تلفن قابل تأیید است

۸-۴

 فیش های حقوقی

فیش های حقوقی ادارات دولتی با مهر کارگزینی یا ارائه حکم قابل تأیید بوده و فیش های حقوقی غیردولتی با مهر و امضاء شرکت همراه با روزنامه رسمی قابل تأیید است

۸-۵

 موجودی حساب بانکی

گواهی موجودی حساب های بانکی (گواهی تمکن مالی) و یا پرینت گردش حسابها  در سربرگ مخصوص بانک با مهر و امضاء معرفی شده بانک ذیربط و سپس با تایید اداره امور بین الملل بانک مربوطه قابل تأیید است

۸-۶

 گذرنامه

ترجمه گذرنامه و رونوشت برابر با اصل آن قابل تآیید بوده و رونوشت برابر با اصل گذرنامه هائیکه زمان آن منقضی و بدرخواست ذینفع گذرنامه جدید صادر شده است بمنظور اطلاع از مندرجات آن قابل تأیید می باشد

۸-۷

 کارت بازرگانی

کارت بازرگانی ب تایید وزرات بازرگانی قابل تائید است

۸-۸

 گواهینامه های دریانوردی

گواهینامه های دریانوردی با مهر کشتیرانی قابل تأیید است

۸-۹

 احکام قهرمانی و رشته های ورزشی

احکام قهرمانی در رشته های مختلف ورزشی با مهر سازمان تربیت بدنی یا فدراسیون ورزشی قابل تأیید می باشد

۸-۱۰

 بارنامه ها و اسناد صادرات و واردات

بارنامه های گمرکی و اسناد مربوط به واردات و صادرات یا رونوشت مصدق اسناد مزبور با مهر گمرک یا مهر سازمان هواپیمائی کشوری یا سازمان بنادر و کشتیرانی، یا وزارت راه و ترابری قابل تأیید است

۸-۱۱

 گواهی های کشتیرانی

گواهیهای صادره از کشتیرانی جمهوری اسلامی ممهور به مهر کشتیرانی یا وزارت بازرگانی قابل تأیید است

۸-۱۲

 خرید و فروش کشتی

اسناد خرید و فروش کشتی ها با مهر دفاتر اسناد رسمی و با تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران قابل تأیید است. همچنین اسناد کشتی های متعلق به دول بیگانه که در ایران قصد فروش دارند پس از تأیید مقامات مربوطه کشور متبوع کشتی و تأیید کنسولی ایران در آن کشور و وزارت امورخارجه در ایران قابل تائید است و در صورتیکه قرارداد در ایران تنظیم و طرف ایرانی قصد فروش کشتی را داشته باشد مراتب پس از تأیید سازمان بنادر و کشتیرانی وزارت راه و ترابری قابل تأیید خواهد بود

۸-۱۳

 گواهی های وکلاء

گواهی های صادره از دفاتر وکالت و پروانه وکالت وکلای دادگستری با تأیید کانون وکلاء یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قابل تأیید است. ضمنا متذکر می شود چنانکه گواهی های صادره مربوط به پرونده مطروحه در دادگاه باشد ضمن تصدیق شعبه مربوطه قابل تایید است

۸-۱۴

 گواهی های فرهنگی هنری

گواهی های صادره از فرهنگسراها و مراکز فرهنگی، هنری با تأیید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا شهرداری قابل تأیید می باشد و گواهی های صادره توسط آموزشگاه ها یا مؤسسات هنری باستناد مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط مانند ادارۀ ارشاد ، آموزش و پرورش مبنی بر بلامانع بودن فعالیّت مجاز مؤسسه در امور فرهنگی هنری، قابل تأیید است

۸-۱۵

 گواهی های بهداشتی غذایی برای صدور محموله های غذایی به خارج از کشور با تأیید «معاونت غذا و دارو» یا «دانشگاه های علوم پزشکی» یا «ادارۀ کل نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی» (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل تأیید است

۸-۱۶

 گواهی سابقه بیمه کاری

گواهی سابقه بیمه که از شعبات سازمان بیمه اجتماعی اخذ می گردد با مهر و امضای شعبه قابل تاییدخواهد بود

۸-۱۷

 پروانه کسب

ترجمه پروانه کسب قابل تایید رسمی است

۸-۱۸

 گواهی های استاندارد محصولات صادراتی

ترجمه اصل گواهی استاندارد محصولات صادراتی با دارا بودن مهر و امضای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی قابل تایید است

۸-۱۹

 شناسنامه ساختمان و پایان کار

ترجمه شناسنامه ساختمان و پایان کار با دارا بودن مهر شهرداری محل احداث بنا تنها توسط دادگستری (و نه امور خارجه) قابل تایید است

۸-۲۰

 تقدیرنامه ها

ترجمه تقدیرنامه ها قابل تایید نمی باشد. تایید تقدیرنامه های دانشگاهی در صورت قید مدرک تحصیلی منوط به ارائه مدرک مورد استناد است

۸-۲۱

 گواهی های انجمن مهندسین

ترجمه گواهی های صادره از از سوی انجمن مهندسین با دارا بودن مهر انجمن ها و ارائه دانشنامه قابل تایید است

بخش ۹  امور مربوطه به اتباع بیگانه

۹-۱

 کارت اقامت

کارت اقامت اتباع بیگانه صادره از وزارت کشور «اداره امور اتباع بیگانه» همراه تائیدیه کتبی اداره امور اتباع بیگانه قابل تأیید می باشد

۹-۲

 کارت تردد

کارت تردد اتباع خارجی جهت استفاده داخلی صادر گردیده است قابل ترجمه و تأیید نیست

۹-۳

 گواهی های مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجه، مانند تعداد فرزند و مشخصات همسر صادره از وزارت کشور با ارائه گواهی صادره از سوی مقامات ذیصلاح وزارت کشور قابل تأیید است

۹-۴

 گواهی ولادت

ترجمه گواهی ولادت اتباع خارجی با دارا بودن مهر ثبت احوال امور خارجه یا نامه از وزارت کشور با مهر و امضای مجاز قابل تایید است

۹-۵

 گواهی فوت

ترجمه گواهی فوت اتباع خارجی متوفی در ایران با ارائه گواهی فوت از بیمارستان با مهر پزشک و سازمان نظام پزشکی یا پزشک قانونی قابل تایید است

۹-۶

 اسناد مربوطه به ازدوج های بنیاد صدر

ترجمه ازدواج های شرعی صادره از (بنیاد صدر) مربوط به اتباع خارجی که در ایران دارای سفارتخانه نیستند قابل تایید نیست

۹-۷

 کارت سبز اتباع بیگانه

ترجمه کارت سبز اتباع بیگانه، ضمن صدور گواهی از فرمانداری های محل سکونت جهت اصالت کارت سبز به استناد بخشنامه قابل تایید است

۹-۸

 گواهی ازدواج خارجیان

ترجمه گواهی ازدواج خارجیان مقیم ایران و مهاجرین خارجی (عراق و افغانستان) با ارائه نامه صادره از امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور با مهر و امضای معرفی شده قابل تایید است

۹-۹

 گواهی های صادره ازدواج های شرعی

ترجمه گواهی های صادره از سوی فرمانداری ها در مورد ازدواج های شرعی اتباع بیگانه که فاقد سفارتخانه در ایران هستند به استناد بخشنامه قابل تایید است

بخش ۱۰  اسناد و مدارک صادره در خارج از کشور

۱۰-۱

 مدارک صادره در خارج از کشور با تأیید کنسولگری ایران در کشور محل صدور مدارک مزبور و با تایید وزارت امور خارجه ایران قابل تأیید است. در كشور آمريكا، سفارت پاكستان در واشنگتن حافظ منافع ايران است

۱۰-۲

 گواهی های صادره از طرف سازمانهای دولتی یا غیردولتی خطاب به سفارتخانه های خارجی و وزارت امور خارجه قابل ترجمه و تأیید نمی باشد. مگر گواهی های مزبور فاقد عنوان باشد که در اینصورت قابل ترجمه و تأیید است

۱۰-۳

 گواهی های صادره از شرکتهای ایرانی برای افراد ایرانی مبنی بر پرداخت حقوق با ارز خارجی قابل ترجمه و تأیید نیست

توصیه می شود قبل از شروع اقدامات، مدارک لازم و شرایط اخذ تایید آنها را به دقت با مرجع مربوطه چک نمایید زیرا در عمل همیشه شرایط توضیح داده شده برقرار نمی باشد

شایان ذکر است که نظر نهایی را کارشناسان اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه خواهند داد